Studieforbundene i Kulturutredningen 2014

KulturutredningenMandag presenterte Anne Enger NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014. Det er et omfattende dokument som legger et bredt perspektiv til grunn for kulturfeltets framtid. Tonen settes når utredningen innledningsvis slår fast at ”… Helt siden 1814 har kulturlivet i Norge vært bygget opp ved et samvirke mellom folkekultur og elitekultur.” Disse to kulturformene settes videre ikke opp mot hverandre. Utredningen gjør heller forsøk på å bygge broer mellom dem.

mynterMomskompensasjon til studieforbundene
Kulturutredningen tar for seg momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Den skal kompensere for momskostnader ved kjøp av varer og tjenester i den ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten. Utredningen sier:

 ”En forutsetning da ordningen ble utvidet i 2010 var at alle organisasjoner som var inne i den tidligere ordningen også skulle få støtte gjennom den nye ordningen. Dette har imidlertid ikke skjedd, og studieforbundene er blant organisasjonene som nå har falt ut av ordningen…”.

Både Frivillighet Norge, Voksenopplæringsforbundet og flere har stått på for å få inn dette i utredningen – og vi tolker dette som et gjennomslag: Utredningen mener at dette må gjøres noe med!

Skolerom

Kommunalt ansvar og gratis lokaler
Kulturutredningen slår fast at Voksenopplæringsloven «åpner opp for og til en hvis grad forutsetter at kommuner og fylkeskommuner aktivt skal bidra til at det frivillige kulturlivets opplæringsvirksomhet kan skje.» Dette er – bokstavelig talt – musikk i våre ører.  Og mer medhold får vi i avsnittet om gratis bruk av offentlige lokaler:

”… utvalget (vil) peke på behovet for egnede øvings- og framføringslokaler for det frivillige kulturliv. … Utvalget har inntrykk av at mange kommuner og fylkeskommuner ikke godt nok ivaretar det ansvaret voksenopplæringsloven pålegger dem … om etter søknad å stille undervisningslokaler vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner når det avholdes kurs med tilskudd etter voksenopplæringsloven. Frivillige utøvende kulturaktiviteter omfattes også av voksenopplæringsloven, og betydningen av reelt tilgjengelige øvingslokaler er en åpenbar forutsetning for å kunne gjennomføre øvinger. Imidlertid er ikke dette nok. På samme måte som for instruktørbehovet har samfunnet endret seg også når det gjelder utstyrsbehovet. På den ene siden er utøvende kulturaktiviteter blitt mer utstyrsintensive og krevende og på den andre siden er utstyr ofte så dyrt at individuelt eierskap blir vanskelig. Utøvende frivillige kulturaktiviteter er derfor i noen grad blitt avhengige av lokaler for midlertidig og permanent lagring. Utvalget mener derfor at voksenopplæringslovens § 7 burde suppleres med en bestemmelse om kommunalt ansvar for behovsprøvd lager.”

Morten_Sestoft4

Studieforbundenes bidrag til utdanningssamfunnet
Kulturutredningens beskrivelse av vårt felt, under tittelen ”Den frivillige opplæringssektoren – voksenopplæringen”, er kanskje den beste siden Tron-utvalgets utredning i 2007.

”Folkebevegelsene skapte studieforbundene som operative redskap for sitt bidrag til det norske utdanningssamfunnet. Virksomheten ble etter hvert ansett som så viktig for å «vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere» at myndighetene mente den burde støttes med økonomiske midler. (…) Studieforbundene er sentrale leverandører av kulturrelatert opplæring og kurs. Estetiske fag og håndverksfag utgjorde i 2011 47 % av all den godkjente kursvirksomheten. I arbeidslivet står studieforbundene for rundt ti prosent av kursvirksomheten[1]. Det er spesielt stor aktivitet rettet inn mot primærnæringene. Det er betydelig aktivitet innenfor organisasjonskunnskap og andre emner som kvalifiserer til deltakelse i politikk og organisasjonsliv.”

korps

Forskning for framtida
Kulturutredningen omtaler også det påbegynte forskningsprosjektet om studieforbundene, og mener den bør legge grunnlaget for nye, spennende samarbeid mellom kulturskoler, studieforbund og kor/korps.

”Utvalget håper at forskningsrapporten vil gi grunnlag for å drøfte studieforbundenes rolle i styrkingen av den kunst- og kulturfaglige kompetanseoppbyggingen. Utvalget vil peke på at det frivillige kulturlivet – for eksempel korps og kor – gjennom studieforbundene er viktige medspillere for kulturskolens utforming av sin rolle som lokale ressurssentre. De frivillige organisasjonenes studieforbund bør trekkes sentralt inn i det plan- og samordningsarbeidet som kommunene vil få ansvar for som en følge av utvalgets forslag om endring av kulturloven. (…) Utvalget foreslår at det stilles til rådighet særskilte stimuleringsmidler for de kommuner og lokalsamfunn hvor det iverksettes særlige samordnings- og kompetanseoppbyggingstiltak som baserer seg på en aktiv deltakelse fra disse tre partene.”

DEP_symbol

Kultur eller utdanning?
Kulturutredningen drøfter også departementstilknytning for studieforbundene. Bør feltet splittes i to?«Utvalget har drøftet hvorvidt det er hensiktsmessig at den økte samordningsrollen som det ønsker Kulturdepartementet skal få burde medføre at man foretar en oppsplitting av det forvaltningsmessige ansvaret for voksenopplæringen, slik at de organisasjonsrelaterte studieforbundene får sitt departementale tilknytningspunkt i Kulturdepartementet. Utvalget har ikke konkludert i disse spørsmålene».  Voksenopplæringsforbundet og studieforbundene har hittil holdt fast ved tilknytningen til Kunnskapsdepartementet, i det vi har lagt vekt på læringsdimensjonen i frivillig sektors opplæring. Men når diskusjonen nå tas opp på nytt – vil vi engasjere oss og oppmuntre til ordskifte.

kursadmin_logo

Administrasjon og modernisering
Utvalget mener for øvrig at ”… Det bør også være et mål å se på modeller for hvordan den totale administrasjonsandelen for forvaltningen av studieforbundsmidlene kan reduseres”, og

”ber om at en endring i forvaltingsordningen for voksenopplæringen blir drøftet i forbindelse med det pågående forskningsprosjektet i regi av Vox.» Vi ser ikke klart hva utvalget legger i dette, men er naturligvis åpen for en gjennomgang som kan føre til enda mer effektive og rasjonelle studieforbund. Studieforbundenes nye nettbaserte administrasjonssystem KursAdmin er en del av en slik modernisering. På den annen side kan ikke effektivitet gå ut over frivillighetens – og kulturens – vesen: Det er ikke alt som teller som kan telles og måles.

Vi hilser Kulturutredningen velkommen og vil i nær kontakt med studieforbundene forberede vår høringsuttalelse.

Sturla Bjerkaker, Generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet 


[1] Dersom man tar med opplæring på oppdrag for eksempel for BKA-programmet, er denne andelen høyere (vår anm.)
Reklamer

Om VOFO

VOFO er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge. Vi har 15 studieforbund som medlemmer, og jobber for deres rammevilkår. VOFO engasjerer seg i voksnes læring, og i denne bloggen skriver vi om det som opptar oss på dette feltet!
Dette innlegget ble publisert i VOFO mener og merket med , , , , , . Bokmerk permalenken.

3 svar til Studieforbundene i Kulturutredningen 2014

  1. Magnar Husby sier:

    Det er fullstendig kunstig å lage et skille mellom utdanning som skulle høre inn under Kulturdepartemenetet og utdanning som skulle høre til under Kunnskapsdepartementet. Så lenge det er tale om utdanning, mener jeg det hører inn under Kunnskapsdepartementet. Bare de aktivitetene som ikke kan defineres som utdanning kan sokne til kulturdepartementet. Viss myndighetene prøver seg på noe annet, vil de rote seg inn i håpløse grensedragninger og lage kaos. Eksempel: Norges sopp- og nytteveksforbund driver for eksempel virksomhet på en rekke fagområder. Vi driver kartlegging av arter – en fullstendig ukulturell aktivitet. Og all opplæring som gjør en person i stand til å drive med kartleggingsvirksomhet er selvsagt UTDANNING, til og med på høyt nivå. Vi driver med opplæring i å bruke nyttevekster (derunder sopp) til mat. Dette er selvsagt et felt som berører kultursiden, men man har ikke fjernet for eksempel kunnskap om mat fra skolen av den grunn. All OPPLÆRING i mat og ernæring er kunnskap. Vi driver med opplæring i farging av garn med sopp. Her legger vi grunnlaget for at husflidsinteresserte kan bruke denne kunnskapen i kulturell virksomhet. Men selve kunnskapen er utdanningsrelatert, akkurat som utdanningen av andre håndverkere. Det er ingen prinsipiell forskjell her mellom opplæringen som skal til for å bli en rørlegger og den som skal til for å bli tekstilarbeider. Konklusjon: Kunnskapsdepartementet må ta hovedansvaret for all utdanning! Kulturdepartementet må få holde seg til sitt, nemlig å støtte kulturprosjekter, museer m. m. Men det betyr jo ikke at de to departementene ikke bør ha et skikkelig samarbeid på de områdene der det er sterke berøringspunkter.
    Magnar Husby

  2. Magnar Husby sier:

    Jeg kan ikke fatte og begripe at kulturutredningen kan ha den oppfatning at Studieforbundene reiser med så mye penger. På bunnnivået får vi i mitt studieforbund 100 kr per time kurs. Det er ikke nok til å dekke mer en en brukdel av utgiftene ved et kurs. Kursdeltakerne må betale det mangedobbelte for at kursene skal kunne holdes. Og de frivillige i grunnorganisasjonene gjør et dugnadsarbeid gratis for å få i stand denne utdanningen som langt overstiger kursenes varighet. Viss myndighetene reduserer den lille støtten de gir til Vofo og studieforbundene, vil det frivillige arbeidet i Norge ganske raskt bli kvalt. Jeg er derimot enig i at det bør foretas en skikkelig og upartisk gjennongang av hvordan systemet fungerer. Jeg mener å vite at en slik gjennonggang vil avsløre: Vi trenger Vofo og Studieforbundene sentralt og de må heller få styrket økonomi enn redusert. Organisasjonene på region/fylkesnivå må styrkes betydelig, slik at de kan samhandle bedre med organisasjonene sentralt og med lokalorganisasjonene sine. Og ytelsen til lokallag må absolutt ikke bli mindre. Den bør øke. I noen år var støtten i min organisasjon helt nede i 50-60 kr per kurstime. Det er så lite at den frivillige som må yte dugnadstimene for å få disse midlene ikke ser vitsen og lar være å benytte seg av dem. En slik politikk VIL føre til at frivilligheten og dugnadsviljen dør ut. Viss myndighetene synes det går mye penger, bør de heller se litt på hva de driver med selv: De setter i gang en masse prosjekter PÅ SIDEN AV og i konkurranse med de frivillige organisasjonene, fullfinansierte sådanne. Myndighetene på statlig, fylke- og kommunenivå må få et mye bedre samarbeid med frivilligheten over hele spektret. Og bruke dem i sine kultur-, utdannings- og prosjektplaner!!

  3. Takk til Magnar Husby for betimelige ytringer. Det har så langt vært en klar linje fra VOPFOs side at studieforbundene organiserer OPPLÆRING og at vi derfor forvaltningsmessig mest naturlig hører inn under Kunnskapåsdepartementet. Denne linjen står fast inntil annet blir besluttet. Jeg er enig i Magnars betraktninger om hva som er UTDANNING. Det er LÆRINGSDIMENSJONEN i frivillige organisasjoners arbeid studieforbundene og VOFO skal hegne om, forsvare, videreutvikle. Jeg ser ikke at Kulturutredningen mener noe helt annet, men den peker på noen sider ved virksomheten som gjør at spørsmål som departementstilknytning dukker opp.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s