Hvem er best i test?

Hva mener de politiske partiene om voksenopplæring og frivillighet? Nå er forslagene til partiprogrammer klare – og vi har finlest og kastet terningen. – Hvem bør du stemme på for å få bedre vilkår for studieforbund og frivillige organisasjoner? Og hvilke endringer bør foreslås på landsmøtet i ditt parti?

Partiprogrammer er der partiene kan si hvordan de vil styre Norge – dersom de får bestemme alt. Det får ingen (heldigvis!) og dermed er politikken et resultat av kompromisser mellom makthaverne. Vi har sett på hva alle stortingspartiene mener om frivillighet, studieforbund og voksenopplæring. Alle er enige i at momskompensasjonen for frivillige organisasjoner skal økes, og alle, kanskje med unntak av Arbeiderpartiet, vil redusere statens styring av frivilligheten. Vi har derfor valgt å ikke gå inn i dette under hvert enkelt parti – selv om det er viktig. Så ut over dette – hva står vi igjen med?

Venstre

Vil de gi mer penger til studieforbundenes kursvirksomhet? Tja. Like mye.

Venstre sier
Venstre vil legge godt til rette for læring både i offentlig, privat og frivillig sektor, men mener det trengs bedre synliggjøring og samordning. Venstre vil ha full gjennomgang av voksenopplæringstilbudet, og mener studieforbundene er et viktig supplement til øvrig utdanningstilbud. Venstre vil også gi frivilligheten langsiktige, trygge og etisk forsvarlige inntektskilder.

Vår favorittformulering «Folkehøgskoler og studieforbund er viktige supplement til det øvrige skolevesenet. De står i en demokratisk folkeopplysningstradisjon som bidrar til dannelse, personlig utvikling og nye perspektiver på viktige samfunnsområder.»

VOFO mener
Venstres program fremstår som ideologisk og troverdig. Venstre viser innsikt i frivillighet og anerkjenner studieforbundenes rolle. Vi gir pluss for viljen til å ta en total gjennomgang av voksenopplæringstilbudet med tanke på bedre synliggjøring og samordning av tilbudene. Men hva skjer med disse standpunktene i en eventuell ny regjering? Vil Venstre sette alt inn på å forsvare Lofoten, Vesterålen og Senja – og dermed forsake frivilligheten i et høyredominert samarbeid?

VOFO savner
Vårt forslag til forbedring av Venstres program er svært konkret: Endre «opprettholde støtten til studieforbundene» til «øke støtten til studieforbundene». Hvem tar den ballen med til landsmøtet?

Landsmøte på Quality Hotel Expo, Fornebu, 12.-14. april
Fylkeslagene kan komme med endringsforslag fram til 1. mars


Sosialistisk Venstreparti (SV)

Vil de gi mer penger til studieforbundenes kursvirksomhet? Tja, ser ut som en videreføring.

SV sier
SV mener livslang læring gir økt tilgang på kvalifisert arbeidskraft, bedre jobbmuligheter for folk som står utenfor arbeidslivet og økt kvalitet på tjenestene i samfunnet, og gjør at mennesker lærer mer og mestrer bedre.  SV vil legge fram en stortingsmelding om livslang læring, utvide ordningen med Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og sikre studieforbundenes rolle, både som tilbydere av formelt kompetansegivende studier og av kurs til allmenn nytte.

Vår favorittformulering «SV mener både samfunnet og den enkelte er tjent med at det legges til rette for livslang læring.»

VOFO mener
SV sitt programforslag er oppløftende lesning med studieforbundsbriller. Verdien av livslang læring både i arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og i det frivillige slås ettertrykkelig fast. Vi gir plusspoeng for konkret forslag om stortingsmelding, for utvidelse av BKA-programmet og for forpliktende formuleringer for å sikre studieforbundene. Det er bare ett problem her: SV har hatt kunnskapsministeren i snart åtte år, og har hatt god tid til å følge opp Tron-utvalget med visjonære tiltak i ei etterlengta stortingsmelding. Blir det annerledes i neste periode?

VOFO savner
Den biten som mangler i SV sitt program, er en konkret formulering om å øke tilskuddet til studieforbundene. Hvem fremmer et slikt endringsforslag?

Landsmøte på Lillestrøm, 15.-17. mars
Frist for endringsforslag er 24. februar kl. 23.59


Senterpartiet

Vil de gi mer penger til studieforbundenes kursvirksomhet? JA!

Sp sier
Livslang læring må foregå på tre arenaer: i utdanningssystemet, på arbeidsplassen og i sivilsamfunnet. Senterpartiet vil styrke studieforbundene og videreutvikle Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) til også å gjelde grupper utenfor arbeidslivet. Senterpartiet vil gi frivillige organisasjoner gode og stabile rammevilkår, og beholde dagens tilskuddsordninger.

Vår favorittformulering «Kurs gjennom frivillige organisasjoner er viktige for kompetanseutviklingen.  Senterpartiet vil derfor styrke studieforbundene.»

VOFO mener
femSenterpartiets program er konkret og troverdig, og anerkjenner studieforbundenes bidrag til kompetansesamfunnet. Vi gir pluss for utvidelsen av BKA. Det oser ikke av visjoner, men  det er trygt og forutsigbart for frivilligheten og studieforbundene. Ingen fare for drastiske kutt hvis Sp får bestemme.

VOFO savner
Det vi savner er programfesting av en ny stortingsmelding om livslang læring, noe Sp har tatt til orde for muntlig. Kanskje det kan foreslås tatt inn på Landsmøtet?

Landsmøte på Hotel Alexandra i Loen, 5.-7. april
Endringsforslag sendes på excel skjema til th@sp.no innen 5. mars

Kristelig Folkeparti 

Vil de gi mer penger til studieforbundenes kursvirksomhet?  JA!

Krf sier
Kristelig folkeparti vil fremme livslang læring enten det er gjennom folkehøgskole, fagskole, høyskole eller universitet eller gjennom voksenopplæring og studieforbundene, og legge til rette for økt samarbeid mellom offentlige, private og ideelle aktører slik at flere kan ta del i læringsaktiviteter der de er. Krf vil også åpne BKA-programmet for mennesker som ikke er i arbeid. Krf løfter sivilsamfunnet og frivilligheten frem som viktig i programmet sitt.

Best_i_testVår favorittformulering «Krf vil sikre det frivillige kulturlivet gjennom en systematisk budsjettøkning som sikrer frivilligheten en større andel av tilskuddene til utøvelse, utvikling og opplæring.»

VOFO mener
Krf viser stor anerkjennelse for frivillig sektor og for studieforbundene som læringsarena. Krf har også troverdighet som forsvarer av folkehøgskolene og studieforbundene. Vi gir pluss både for generelt gode
vilkår for frivilligheten, for «systematisk budsjettøkning» og for utvidelse av BKA-programmet. Krfs problem er imidlertid det samme som Venstre sitt? Hvor langt er de villige til å gå for å forsvare økonomiske bevilgninger til frivillighet og studieforbund i en potensiell ny regjering med blå partier som vil ha kutt, kutt, kutt?

VOFO savner
Det vi savner i programmet er mer framtidsvisjoner og konkret vilje til å løfte livslang læring høyere opp på dagsorden. Kanskje vil noen foreslå å legge til et tiltak om at Krf vil ha ei stortingsmelding eller en gjennomgang av voksenopplæringspolitikken?

Landsmøte på Rica Nidelven Hotell i Trondheim, 29.april – 1. mai.
Fristen for endringsforslag ser ut til å ha gått ut 10. februar

Høyre
Omtalen er på bakgrunn av førsteutkastet, siden andreutkastet ikke er offentliggjort enda.

Vil de gi mer penger til studieforbundenes kursvirksomhet? Nei, mer sannsynlig med kutt.

Høyre sier
Høyre mener frivilligheten må få større mulighet til å bli økonomisk uavhengig av staten. De mener at når staten deler ut penger til frivilligheten, ligger det ofte føringer på hvilke aktiviteter som ønskes iverksatt. Staten skal heller legge til rette gjennom skatte- og avgiftslette. Høyre vil styrke arbeidet med folkemusikk, folkedans og håndverk, samt små- og  verneverdige fag.

Vår favorittformulering «Høyre mener tilliten i samfunnet bygger på møtene mellom mennesker i de små fellesskapene, enten det er i korpset, menigheten, fotballaget eller frivillighetssentralen.»

VOFO mener
Høyres programforslag er kjemisk fritt for livslang læring. Frivilligheten skal også gjøres fri fra staten, altså klare seg mer selv. Vakre ord om tillit mellom mennesker og frivillige organisasjoner gir liten troverdighet med bare skattefradrag og momsfritak som finansiering. Et lyspunkt er imidlertid styrkingen av folkemusikk, folkedans og håndverk, samt små- og  verneverdige fag. Det kan ha stor betydning for noen studieforbund og organisasjoner. For øvrig setter vi vår lit til at andreutkastet til program ser bedre ut.

VOFO savner
Høyre må, som et parti som profilerer kunnskapssamfunnet, ha en politikk for livslang læring. Noen bør fremme forslag om å få inn et avsnitt om dette i programmet – et avsnitt med bredere nedslagsfelt enn tradisjonsfag.

Landsmøte på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 3. – 5. mai


Fremskrittspartiet

Vil de gi mer penger til studieforbundenes kursvirksomhet?  Nei, her varsles det kutt.

Frp sier
Fremskrittspartiet ønsker et levende kulturliv, og aktive frivillige lag og foreninger, med minst mulig politisk styring, basert på personlig engasjement.  Frp mener kulturlivet i større grad både kan og bør finansiere seg selv. Staten skal legge til rette gjennom skatte- og avgiftslette. De vil prioritere barne- og ungdomsaktivitet når frivilligheten skal finansieres, og de løfter fram korps som spesielt viktig.

Vår favorittformulering  «Fremskrittspartiet ønsker et levende kulturliv»

VOFO mener
Fremskrittspartiets program preges av fagre ord om frihet som har dramatiske økonomiske konsekvenser for studieforbund og frivillighet. Livslang læring, voksenopplæring eller studieforbund er ikke nevnt med ett ord i det 99 siders handlingsprogrammet.  Her er det lite å gi plusspoeng for. Frps program anerkjenner ikke opplæring utenfor skolesystemet og sier ingenting om læringsmuligheter for voksne. Vi hadde i det minste forventet en oppfølging av deres eget dok.8-forslag om behov for en helhetlig nasjonal plan for voksnes læring.

VOFO savner
Som forbedring foreslår vi at noen foreslår å få inn et avsnitt om «livslang læring» i programmet, og avverger et massivt kutt i tilskudd til frivillighet og kurs i studieforbund.

Landsmøte på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 24.-26. mai

Arbeiderpartiet

Vil de gi mer penger til studieforbundenes kursvirksomhet? Tja, videreføring mest sannsynlig.

Arbeiderpartiet sier
Arbeiderpartiet vil sikre mulighetene til livslang læring og mer kompetanseutvikling i alle deler av arbeids- og samfunnslivet. De vil utvikle en nasjonal strategi for livslang læring og etablere tilbud om livslang karriereveiledning. De vil også opprette flere relevante videreutdanningsplasser i nært samarbeid mellom høgskoler, studieforbund og lokalt arbeidsliv, og styrke BKA-programmet.

Vår favorittformulering «Arbeiderpartiet vil derfor sørge for å sikre mulighetene til livslang læring og mer kompetanseutvikling i alle deler av arbeids- og samfunnslivet.»

VOFO mener
Arbeiderpartiets program er solid og forutsigbart. Ap har et instrumentelt forhold til studieforbund og frivillighet, og vil ha forutsigbare økonomiske rammebetingelser fordi frivillige bidrar til å oppfylle mange samfunnsmål. Vi gir plusspoeng både for ny nasjonal strategi for livslang lærings, for fokuset på samarbeid mellom næringsliv, institusjoner og studieforbund – og for satsing på BKA. «Videreføring» er nok likevel den mest troverdige karakteristikken av Ap sin voksenopplæringspolitikk. De har tross alt hatt mest makt de siste åtte årene.

VOFO savner
Arbeiderpartiet bør følge opp intensjonene i den nye voksenopplæringsloven med økt tilskudd til studieforbundene, nå som aktiviteten er i vekst. Noen bør foreslå «øke tilskuddet til studieforbundene» som et konkret punkt i programmet.

Landsmøte i Folkets hus, Oslo, 18. – 21. april.

Reklamer

Om VOFO

VOFO er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge. Vi har 15 studieforbund som medlemmer, og jobber for deres rammevilkår. VOFO engasjerer seg i voksnes læring, og i denne bloggen skriver vi om det som opptar oss på dette feltet!
Dette innlegget ble publisert i VOFO mener og merket med , , , , , . Bokmerk permalenken.

3 svar til Hvem er best i test?

  1. Tilbaketråkk: Bedre takter fra Høyre | VOFO mener…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s